8η Σεπτεμβρίου

Τὸ Γενέσιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Ἀπόστολος.

Πρὸς Φιλιππησίους (κεφ. β´, 5-11).

«1δελφοί, τοῦτο γὰρ φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 6 ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ, ἀλλ' ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ. Διὸ καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσε καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα, ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων, καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι Κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ πατρός».

Ἀπόδοση στήν Νεοελληνική.

Τό παράδειγμα τῆς ταπεινοφροσύνης καί τῆς αὐτοθυσίας τοῦ Χριστοῦ.

1δελφοί, ἄς ἐπικρατεῖ μεταξύ σας τό ἴδιο φρόνημα, τό ὁποῖο ὑπῆρχε καί στόν Ἰησοῦ Χριστό, ὁ ὁποῖος, ἄν καί εἶχε θεϊκή ὕπαρξιη, δέν θεώρησε τό ὅτι ἦταν ἴσος πρός τόν Θεό σάν κάτι πρός ἁρπαγμό, ἀλλά ἐκένωσε τόν ἑαυτό τοῦ παίρνοντας μορφή δούλου, γενόμενος ὅμοιος πρός τούς ἀνθρώπους, καί, ἀφοῦ κατά τό σχῆμα βρέθηκε ὡς ἄνθρωπος, ἐταπείνωσε τόν ἑαυτό τοῦ γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου καί μάλιστα θανάτου σταυρικοῦ. Γι᾽ αὐτό  καί ὁ Θεός τόν ὑπερήψωσε καί τοῦ χάρισε ὄνομα τό ἀνώτερο ἀπό κάθε ὄνομα, ὥστε, στό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ, νά κάμψει κάθε γόνυ τῶν ἐπουρανίων καί τῶν ἐπιγείων καί τῶν καταχθονίων, καί κάθε γλώσσα νά ὁμολογήσει ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι Κύριος εἰς δόξαν τοῦ Θεοῦ Πατρός.

 

Σκέψεις – Διδάγματα.

19ό Γενέθλιο τῆς Παναγίας μας σήμερα, φίλοι ἀναγνῶστες. Μεγάλη γιορτή. Η Μητέρα τοῦ Θεοῦ μας γιορτάζει τά γενέθλιά της καί καλεῖ τούς πιστούς νά προσέλθουν στούς ἱερούς Ναούς καί νά γιορτάσουν μαζί της καί νά χαροῦν στήν χαρά της. Ἀλλά ποῦ τέτοιο πνεῦμα καί τέτοια διάθεση σήμερα; Οἱ πολλοί, οἱ περισσότεροι  ἴσως ζοῦν στήν ἄγνοια καί στήν ἀδιαφορία. Τήν ζωή τήν βλέπουν μόνο ἀπό τήν ὑλιστική της πλευρά, τήν σαρκική, τήν ἀπολαυστική. Γιά τά πνευματικά καί τά μεταφυσικά θέματα καμιά σημασία. Κανένα ἐνδιαφέρον.
    Ταλαίπωρε ἄνθρωπε! Πόσο ταπεινά καί χαμηλά ζεῖς! «Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν, οὐ συνῇκεν· παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς». Ὑπάρχουν βέβαια καί οἱ καλοί. Ὑπάρχει καί ἡ  μερίδα τοῦ  Θεοῦ. Ὑπάρχουν καί οἱ πιστοί, πού θά προσέλθουν καί σήμερα στούς Ναούς, θά προσευχηθοῦν καί θά προσφέρουν τά δῶρα τῆς εὐσέβειας τους στήν Μεγαλόχαρη, στήν Βασίλισσα τῶν Οὐρανῶν καί τῆς γῆς, στήν εὐλογημένη ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, πού γιορτάζει καί πάλι μεγαλόπρεπα σήμερα. Γι᾽ αὐτούς κυρίως γράφονται οἱ γραμμές αὐτές.
    Ἕνα πράγμα πρέπει ἰδιαιτέρως νά προσέξουμε μέ τήν εὐκαιρία τῆς σημερινῆς γιορτῆς. Τό ἁπλό ὅσο καί εὐλογημένο περιβάλλον μέσα στό ὁποῖο γεννήθηκε ἡ  Παναγία μας. Οἱ γονεῖς της, ὁ  Ἰωακείμ καί ἡ  Ἄννα, ἄνθρωποι ἁπλοί καί ταπεινοί. Καί τό σπίτι τους καί η θέση τους ἡ  κοινωνική καί ἡ  ζωή τους γενικά, ὅλα ἅπλα καί φτωχικά. Τίποτε τό ἐξεζητημένο, τίποτε τό κοσμικό, πού νά εἶναι ἔξω ἀπό τό πνεῦμα τῆς Χάριτος. Ἀντίθετα, ὅλο τό περιβάλλον τους ἀρωματισμένο ἀπό τό ἄρωμα τῆς εὐσέβειας καί τῆς ἁγιότητας. Σέ τέτοιο κλίμα γεννήθηκε η Παναγία μας. Μέσα σ᾽ αὐτό μεγάλωσε καί ἀνετράφη στά πρῶτα της χρόνια, μέχρις ὅτου ἀφιερώθηκε στό Ναό τοῦ Θεοῦ καί ἔζησε ἐκεῖ  στά Ἅγια τῶν Ἁγίων. Ὁ  κόσμος καί μάλιστα ὁ σύγχρονος κόσμος βρίσκεται σέ ἐντελῶς ἀντίθετο κλίμα ἀπ᾽ αὐτό πού ἔζησε ἡ  Θεοτόκος. Ἰδιαίτερα θλιβερή εἶναι σήμερα ἡ  κατάσταση τῆς οἰκογένειας, πού εἶναι ἡ  φυσική φωλιά τοῦ ἀνθρώπου. Η κατάστασή της εἶναι θλιβερή, τά χάλια της δέν περιγράφονται... Πῶς εἶναι δυνατόν νά βγάλει καλούς ἀνθρώπους ἡ  σημερινή οἰκογένεια;...


Εκτύπωση   Email