9η Σεπτεμβρίου

Σύναξις τῶν Θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης.

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Ἀπόστολος.

Πρὸς Γαλάτας (κεφ. δ´, 22-27).

«1δελφοί, γέγραπται γὰρ ὅτι Ἀβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας.  Ἀλλ' ὁ μὲν ἐκ τῆς παιδίσκης κατὰ σάρκα γεγέννηται, ὁ δὲ ἐκ τῆς ἐλευθέρας διὰ τῆς ἐπαγγελίας. Ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα. αὗται γάρ εἰσι δύο διαθῆκαι, μία μὲν ἀπὸ ὄρους Σινᾶ, εἰς δουλείαν γεννῶσα, ἥτις ἐστὶν Ἄγαρ· τὸ γὰρ Ἄγαρ Σινᾶ ὄρος ἐστὶν ἐν τῇ Ἀραβίᾳ, συστοιχεῖ δὲ τῇ νῦν Ἱερουσαλήμ, δουλεύει δὲ μετὰ τῶν τέκνων αὐτῆς· ἡ δὲ ἄνω Ἱερουσαλὴμ ἐλευθέρα ἐστίν, ἥτις ἐστὶ μήτηρ πάντων ἡμῶν. Γέγραπται γάρ· εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα, ρῆξον καὶ βόησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα».

Ἀπόδοση στήν Νεοελληνική.

Ὁ Παῦλος προτρέπει τοὺς πιστοὺς νὰ μὴν ἐπιστρέφουν πρὸς τὰ ὀπίσω. Παράδειγμα ἀπὸ τὴν Παλαιὰν Διαθήκην

1δελφοί, εἶναι γραμμένο, ὅτι ὁ Ἀβραάμ εἶχε δύο υἱούς, ἕνα ἀπό τήν δούλη του καί ἕνα ἀπό τήν ἐλευθέρα. Ἀλλά ὁ υἱός τῆς δούλης γεννήθηκε κατά τόν φυσικό νόμο, ἐνῶ τῆς ἐλευθέρας γεννήθηκε δυνάμει τῆς ὑποσχέσεως τοῦ Θεοῦ. Αὐτά εἶναι ἀλληγορικά. Οἱ δύο αὐτές γυναῖκες εἶναι οἱ  δύο διαθῆκες, ἡ μία ἡ ὁποία προῆλθε ἀπό τό ὄρος Σινᾶ καί γεννάει  παιδιά γιά δουλεία· αὐτή εἶναι ἡ Ἄγαρ, – διότι ἡ λέξις Ἄγαρ σημαίνει τό ὄρος Σινᾶ στήν Ἀραβία – ἀντιστοιχεῖ δέ στήν σημερινή Ἱερουσαλήμ, ἡ ὁποία εἶναι δούλη μαζί μέ τά παιδιά της. Ἡ ἄνω ὅμως Ἱερουσαλήμ εἶναι ἐλευθέρα, καί αὐτή εἶναι μητέρα ὅλων μᾶς. Διότι εἶναι γραμμένο, νά εὐφρανθεῖς ἐσύ ἡ στεῖρα, πού δέν γεννᾶς. Βγάλε φωνή καί φώναξε ἐσύ, πού δέν κοιλοπονᾶς, διότι θά ἔχει περισσότερα παιδιά ἐκείνη πού ἐγκαταλείφθηκε ἀπό  ἐκείνη πού ἔχει ἄνδρα.

 

Σκέψεις – Διδάγματα.

7 σημερινή περικοπή, ἀγαπητοί ἀναγνῶστες, μᾶς μιλάει γιά γονεῖς καί γιά παιδιά. Ὄχι βέβαια γιά συγκεκριμένους γονεῖς καί γιά ὁρισμένα παιδιά. Ἀναφέρει τόν Ἀβραάμ καί τήν  Ἄγαρ καθώς καί τήν Σάρρα, ἀλλά παραβολικά καί μέ πνευματικό νόημα. Ταιριάζει ὅμως  μέ τήν σημερινή γιορτή τῶν γονέων τῆς Παναγίας μας, τῶν ἁγίων Ἰωακείμ καί Ἄννης, ὅπως  καί μέ τήν περίπτωση τῶν γονέων τοῦ τιμίου Προδρόμου, τοῦ Ζαχαρίου καί τῆς Ἐλισάβετ, γι᾽ αὐτό καί ὅταν  γιορτάζουμε τήν Σύλληψη τοῦ ἁγίου Ἰωάννου (23 Σ/βρίου) διαβάζεται ἡ  ἴδια περικοπή τοῦ Ἀποστόλου. Ἀλλά ἄς δοῦμε προσεκτικά τό νόημα τῆς περικοπῆς μας καί θά καταλάβουμε ἔτσι καί τήν σχέση του μέ τήν σημερινή γιορτή.
Σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία τοῦ κορυφαίου ἀποστόλου Παύλου, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μας εἶναι ἡ  μεγάλη καί μοναδική πνευματική Μητέρα ὅλων  τῶν ὀρθοδόξων πιστῶν, τῶν πραγματικῶν πιστῶν. Αὐτή τούς ἀναγεννᾶ μέ τό ἱερό Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος καί τούς τρέφει πνευματικά καί τούς συντηρεῖ στοργικά σ᾽ αὐτή τήν πρόσκαιρη ζωή καί τελικά τούς στέλνει ἑτοιμασμένους στήν θριαμβεύουσα Ἐκκλησία τῶν οὐρανῶν. Ἀλλά ἡ  Ἐκκλησία εἶναι ἡ  ἁγία Νύμφη τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ  ὁποία μέ τήν χάρη Ἐκείνου ἀναγεννᾶ πνευματικά τούς ἀνθρώπους μέσα στόν ἁμαρτωλό αὐτόν κόσμο. Οἱ ἄνθρωποι πού γεννιοῦνται σύμφωνα μέ τούς φυσικούς νόμους, δέν εἶναι παρά φθαρτοί ἄνθρωποι, δοῦλοι στά πάθη καί στίς κακίες τούς.  Ἤ καλύτερα, ὅσοι  γεννιοῦνται κατά σάρκα εἶναι σαρκικοί καί δοῦλοι τοῦ διαβόλου, πού εἶναι «ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου» καί αὐτός τούς κρατάει δεμένους στά πάθη τους ἔτσι ὥστε δουλεύουν καί ὑπηρετοῦν στά δικά του σκοτεινά σχέδια, ἔστω καί ἄν πιστεύουν σέ θρησκεῖες διάφορες ἤ καί στόν παλαιό Νόμο τοῦ Μωϋσέως. Ὅ,τι καί νά κάνουν καί σέ ὁτιδήποτε καί ἄν πιστεύουν εἶναι δοῦλοι τοῦ Σατανᾶ καί καταδικασμένοι γιά τήν ἀπώλεια. Ὅταν ὅμως  πιστέψουν στόν Ἰησοῦ Χριστό καί στά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καί χαριτωθοῦν μέ τήν χάρη τῶν Μυστηρίων, τότε ἀναγεννιοῦνται πνευματικά, λυτρώνονται ἀπό τά δεσμά τοῦ διαβόλου καί κερδίζουν τήν αἰωνιότητα. Ὥστε λοιπόν, μόνο οἱ πραγματικοί χριστιανοί, πού ἀναγεννήθηκαν ἀπό τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας εἶναι οἱ ἐλεύθεροι, οἱ πραγματικά λυτρωμένοι καί οἱ προορισμένοι γιά τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.
Ἀλλά μήν ξεχνᾶμε, φίλοι ἀναγνῶστες, ὅτι  ὁ  Ἀβραάμ καί ἡ  Σάρρα ὑπῆρξαν ἡ  προτύπωση, τό προεικόνισμα τῆς πνευματικῆς καταστάσεως τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν πιστῶν, ὅπως  ἐπίσης οἱ θεοπάτορες Ἰωακείμ καί Ἄννα εἶναι οἱ πρῶτες πνευματικές ρίζες. Καί ἐμεῖς  οἱ ἀναγεννημένοι χριστιανοί εἴμαστε οἱ καρποί.


Εκτύπωση   Email