10η Σεπτεμβρίου

Μνήμη των μαρτύρων Μηνοδώρας, Μητροδώρας καί Νυμφοδώρας.

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Απόστολος

Πρός Κορινθίους Α' (κεφ. α'26-31).

«1δελφοί, βλέπετε γὰρ τὴν κλῆσιν ὑμῶν, ἀδελφοί, ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα, οὐ πολλοὶ δυνατοί, οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς,  ἀλλὰ τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς ἵνα τοὺς σοφοὺς καταισχύνῃ, καὶ τὰ ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς ἵνα καταισχύνῃ τὰ ἰσχυρά, καὶ τὰ ἀγενῆ τοῦ κόσμου καὶ τὰ ἐξουθενημένα ἐξελέξατο ὁ Θεός, καὶ τὰ μὴ ὄντα, ἵνα τὰ ὄντα καταργήσῃ, ὅπως μὴ καυχήσηται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὃς ἐγενήθη ἡμῖν σοφία ἀπὸ Θεοῦ, δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμὸς καὶ ἀπολύτρωσις, ἵνα, καθὼς γέγραπται, ὁ καυχώμενος ἐν Κυρίῳ καυχάσθω ».

Ἀπόδοση στήν Νεοελληνική.

Ἡ δύναμη τοῦ Σταυροῦ.

1δελφοί, προσέξτε ποιοί εἶστε ἐσεῖς πού σᾶς κάλεσε ὁ Θεός. Δέν ὑπάρχουν μεταξύ σας πολλοί σοφοί μέ τά ἀνθρώπινα κριτήρια, οὔτε πολλοί μέ πολιτική ἰσχύ, οὔτε πολλοί μέ ἀριστοκρατική  καταγωγή, ἀλλά ἐκείνους πού ὁ κόσμος θεωρεῖ μωρούς, ἐκείνους διάλεξε ὁ Θεός γιά νά ντροπιάσει  τούς σοφούς, καί ὅσους  ὁ  κόσμος θεωρεῖ ἀνίσχυρους,  ἐκείνους   διάλεξε ὁ Θεός, γιά νά ντροπιάσει τούς κατά κόσμον ἰσχυρούς, καί τούς ἀνθρώπους πού ἔχουν ταπεινή καταγωγή κατά κόσμον καί τούς περιφρονημένους, διάλεξε ὁ Θεός, ἀκόμη καί πράγματα πού δέν ὑπάρχουν γιά νά καταργήσει ἐκεῖνα πού ὑπάρχουν· ὥστε νά μήν καυχηθεῖ κανείς ἄνθρωπος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Χάρη σ' αὐτόν βρίσκεσθε μέσα στήν πίστη τοῦ  Ἰησοῦ Χριστοῦ, τόν ὁποῖο ὁ Θεός ἔκανε σοφία δική μας, δικαίωσή  μας καί ἁγιασμό καί ἀπολύτρωση. Ὥστε, καθώς εἶναι γραμμένο: Ἐκεῖνος πού καυχᾶται, ἄς καυχᾶται μόνο γιά τά ἔργα τοῦ  Κυρίου.

Σκέψεις – Διδάγματα.

5ἶναι μεγάλη καί ὑψηλή ἡ  κλήση τῶν χριστιανῶν, ἀγαπητοί μου. Δέν ὑπάρχει ὑψηλότερη τιμή ἀπό τήν χριστιανική μας ἰδιότητα. Ἀπό τήν ὥρα τοῦ βαπτίσματος καθένας μας γράφεται στούς καταλόγους τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Ἀπό κεῖ καί πέρα βέβαια τό νά γίνει κτῆμα μας καί νά τήν κληρονομήσουμε αὐτή τήν βασιλεία, ἐξαρτᾶται ἀπό μᾶς τούς ἴδιους, ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ζωή καί τά ἔργα μας. Καί αὐτά μέν ὅσον  ἀφορᾶ τήν θέση μας στούς οὐρανούς. Ἀλλά καί ἐδῶ στήν γῆ ἡ  θέση καί ἡ  τιμή τοῦ χριστιανοῦ εἶναι μεγάλη. Ξεπερνάει ὅλες  τίς τιμές τοῦ κόσμου. Αὐτό ὑπογραμμίζει ὁ  Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν σήμερα καί μ᾽ αὐτό θά  ἀσχοληθοῦμε μέ συντομία.
Ποῦ ὀφείλεται, λοιπόν, η τιμή τῶν Χριστιανῶν σ᾽ αὐτήν ἐδῶ τήν ζωή; Ὄχι, βέβαια στό ὅτι  φέρουν μόνο τό ὄνομα. Ὀνόματα καί τίτλους φέρουν καί οἱ ἄνθρωποι τοῦ κόσμου. Ἀντίθετα οἱ πραγματικοί χριστιανοί, οἱ συνεπεῖς στίς ἀρχές τους καί στήν ἰδιότητά τους, εἶναι τό ζωντανό Εὐαγγέλιο μέσα στήν ἀνθρώπινη κοινωνία. Εἶναι «τό φῶς τοῦ κόσμου καί τό ἅλας τῆς γῆς». Δέν ἔχει σημασία ἄν εἶναι ἄσημοι καί ταπεινοί γιά τόν κόσμο. Τό ὅτι τούς διάλεξε ὁ  Θεός καί τούς τίμησε νά φέρουν τό ἅγιο ὄνομα τοῦ χριστιανοῦ καί τούς κάλεσε μέ τήν θεία Χάρη νά γίνουν ἀντιπρόσωποι τοῦ Χριστοῦ καί κήρυκες τοῦ Εὐαγγελίου Του μέσα στόν ἁμαρτωλό κόσμο, αὐτό εἶναι ἡ  πιό τιμητική καί πιό μεγάλη κλήση. Οἱ ανθρώπινες τιμές καί τά κοσμικά ἀξιώματα μπροστά τους εἶναι μηδενικά.
Μά εἶναι ἀγράμματοι ἴσως οἱ χριστιανοί, σέ σύγκριση μέ τούς ἀνθρώπους τοῦ κόσμου - ἤ θεωροῦνται μωροί καί περιφρονοῦνται - γίνονται στόχος γιά εἰρωνεῖες καί χλευασμούς...
Τί σημασία μπορεῖ νά ἔχει αὐτό; Τό ἴδιο δέν ἔκαναν καί στούς ἁγίους τῆς πίστεως; Μήπως αὐτό τούς μείωσε; Κάθε ἄλλο. Αὐτοί ζοῦν αἰώνια καί «τό μνημόσυνον αὐτῶν εἰς γενεάν καί γενεάν». Ἀντίθετα οἱ ἐχθροί τους, οἱ διῶκτες τους, οἱ δήμιοί τους, αὐτοκράτορες, βασιλεῖς, ἄρχοντες, στρατηγοί, ὅποιοι καί ἄν ἦταν, χάθηκαν ἀπό τό πρόσωπο τῆς γῆς καί ξεχάστηκαν γιά πάντα. Εἶναι, λοιπόν, πέρα γιά πέρα ἀληθινό αὐτό πού γράφει σήμερα ὁ  θεῖος Ἀπόστολος: «Τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου, ἐξελέξατο ὁ  Θεός, ἵνα τοὺς σοφοὺς καταισχύνῃ- καὶ τὰ ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ  Θεός, ἵνα καταισχύνη τὰ ἰσχυρά». Βέβαια δέν πρέπει νά νομίζουμε, ὅτι μέ τίς δικές μας δυνάμεις κατορθώνουμε ὅ,τι κατορθώνουμε στήν ζωή. Ἡ  Χάρη τοῦ Θεοῦ τά ἐπιτυγχάνει καί τά κατορθώνει ὅλα. Ἐμεῖς δέν εἴμαστε τίποτε  ἄλλο παρά ὄργανα τῆς θείας Χάριτος. «Ἀχρεῖοι δοῦλοι ἐσμὲν» τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔστω καί ἄν ἐκτελέσουμε ὅλα ὅσα πρέπει. Καί ὅσο μεγαλύτερη συναίσθηση ἔχουμε τῆς μηδαμινότητάς μας, τόσο εὐλογούμεθα ἀπό τόν Θεό.


Εκτύπωση   Email