Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (30 Ἰουνίου)

  01 8bit PE IC1 DS2 Q2«Τιμῶ θεόπτας δώδεκα Χριστοῦ φίλους, ἥρωας ἄνδρας καί θεούς τολμῶ λέγειν».

 

7ρωες! Αὐτή ἡ ὀνομασία ταιριάζει περισσότερο, ἀπό κάθε ἄλλη, στούς σήμερα ἑορταζομένους δώδεκα Ἀποστόλους.
 Ἥρωες! γιατί ὄχι ἁπλά καί μόνο ἀντιμετώπισαν τόν ἐχθρό, ὄχι μόνο τόν νίκησαν, ἀλλά κατάφεραν νά μεταβάλλουν τό λύκο σέ πρόβατο. Ὅταν τούς ἔστελνε ὁ Χριστός στό ἔργο τῆς ἱεραποστολῆς, τούς εἶπε: «Ἰδού ἐγώ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων».
    Ἑρμηνεύοντας τό χωρίο αὐτό ὁ ἱερός Χρυσόστομος λέγει: Εἶναι θαυμαστό, τό γεγονός ὅτι οἱ Ἀπόστολοι ἦταν πρόβατα ἄκακα καί ἀδύναμα. Θαυμαστό, τό ὅτι βρέθηκαν μόνοι τους ἀνάμεσα σέ μυριάδες, ἑκατομμύρια λύκους.
Θαυμασττό, τό ὅτι δέχθηκαν πολλές ἐπιθέσεις καί δαγκώματα, χωρίς ὅμως νά νικηθοῦν. Καί τό ἀκόμα, πιό θαυμαστό: ὄχι μόνο νίκησαν, ἀλλά καί τούς λύκους τούς μετέβαλαν σέ πρόβατα.
    Κι ὅμως αὐτοί οἱ ἥρωες σήμερα δέν τιμῶνται καί δέν ἐκτιμῶνται.

Μπορεῖ οἱ ἐφημερίδες νά προβάλλουν μέ μεγάλα γράμματα τό ὄνομα ἑνός ποδοσφαιριστή πού κόστισε πολλά ἑκατομμύρια, τά ὀνόματα ὅμως τῶν Ἀποστόλων δέν προβάλλονται, πού εἰσέπραξαν γιά τήν προσφορά τους, τό μαρτυρικό θάνατο. Μπορεῖ ἡ τηλεόραση νά προβάλλει ἀστέρια τοῦ τραγουδιοῦ καί τοῦ θεάτρου, δέν προβάλλει ὅμως, οὔτε στή μνήμη τους, τούς Ἀποστόλους, πού εἶναι τά φωτεινότερα ἀστέρια στό πνευματικό στερέωμα. Μπορεῖ γιά τούς «ἥρωες» ἀπελευθερωτικῶν καί ἀντιστασιακῶν ἀγώνων νά ὀργανώνουν τελετές καί νά προσέρχονται οἱ ὀπαδοί καί ἀπό τά πιό ἀπομακρυσμένα μέρη γιά νά ἀποτήσουν φόρο τιμῆς.

   Οἱ Ἐκκλησίες ὅμως σήμερα εἶναι ἄδειες. Ποῦ εἶναι οἱ χριστιανοί νά προσέλθουν καί νά τιμήσουν τούς σήμερα ἑορταζομένους δώδεκα Ἀποστόλους, τούς πραγματικούς ἀντιστασιακούς ἥρωες, τῆς πιό ὡραίας ἐλευθερίας. Μᾶς ἐλευθέρωσαν ἀπό τή δουλεία τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου. Μᾶς ἔβγαλαν ἀπό τό σκοτά-δι τῆς ἄγνοιας καί μᾶς ὡδήγησαν στό φῶς τῆς θεογνωσίας.
Ἀκόμη κι ἐκείνοι πού λέγονται Χριστιανοί ὄχι μόνο δέν τιμοῦν τούς Ἀποστόλους, ἀλλά δέν γνωρίζουν οὔτε καί τά ὀνόματά τους.(Πέτρος καίἈνδρέας, Ἰάκωβος καί Ἰωάννης, Φίλιππος καί Βαρθολομαῖος ἤ Ναθαναήλ. Θωμᾶς καί Ματθαῖος, Ἰάκωβος τοῦ Ἀλφαίου καί Ἰούδας ὁ Θαδαῖος ἤ Λεββαῖος. Σίμων ὁ ζηλωτής καί Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης.

   Ὁ καθένας τους καί ἕνας μοναδικός ἥρωας, βέβαια ἐκτός ἀπό τόν τελευταῖο, τόν Ἰούδα).
   Ἄς δοῦμε ὅμως πιό ἀναλυτικά αὐτό τό θαῦμα τῶν Ἀποστόλων, πού ἀποδείχθηκε στήν πράξη, ὅτι ἦταν ἕνα κηρυκτικό, ἀναμορφωτικό καί σωτηριῶδες κίνημα.
   Γιά νά ἐπικρατήσει ἕνα κίνημα, πρέπει νά διαθέτει στελέχη δυναμικά, ρήτορες μορφω- μένους καί ἑλκυστικούς. Ἦταν τέτοιοι οἱ Ἀπόστολοι; Ὄχι βέβαια. Αὐτοί ἦταν ἁπλοί ψαράδες, ἀγράμματοι καί φτωχοί.
    Μήπως ὅμως τό κίνημά τους ἐπικράτησε, γιατί τό κήρυγμά τους ἦταν δημαγωγικό; Ὄχι. Τά κινήματα τοῦ κόσμου ἐπικρατοῦν, γιατί σερβίρουν συνθήκατα δημαγωγικά, ἱκανοποιοῦν λαϊκά αἰτήματα, δίνουν πλούσιες παροχές καί ἀπατηλές ὑποσχέσεις.
   Οἱ πλατειές μάζες τῶν λαῶν, ἄβουλες, συνήθως χειροκροτοῦν τά παχειά λόγια καί τίς μεγαλόστομες ὑποσχέσεις. Τελείως ἀντίθετο ἦταν τό περιεχόμενο τοῦ κηρύγματος τῶν Ἀπο- στόλων. Ἦταν κήρυγμα ἀντιδημαγωγικό. Ἀντί νά ὑψώνει τή γροθιά, γιά τήν πάλη τῶν τάξεων, ὕψωνε ἕνα σταυρό, πού θά σήκωναν ὅσοι θά ἀκολουθοῦσαν τό χριστιανικό κίνημα. Ἀντί νά διαδέχεται ἀπολαύσεις, ὑπόσχονταν θυσίες.
   Ἀλλά μήπως τό κίνημα τῶν Ἀποστόλων ἐπικράτησε γιατί βρῆκε ἀπήχηση σέ ἰσχυρούς τῆς γῆς, πού τόν βοήθησαν; Ὄχι!
  Τά κινήματα τοῦ κόσμου ἔχουν συνήθως ἰσχυρούς προστάτες, διαθέτουν πλούσιους χρηματοδότες καί χρησιμοποιοῦν τούς ἰσχυρούς γιά νά ἐπιβληθοῦν. Πῶς ἀλλοιῶς ἐξηγεῖται ὁ χορός τῶν ἑκατομμυρίων, πού σπαταλοῦν γιά διαφήμιση καί προβολή καί οἱ διασυνδέ-σεις τους μέ ἰσχυρά κυκλώματα;
  Τελείως τό ἀντίθετο συνέβαινε μέ τό κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων. Ἐκεῖνοι πού τό πρωτο-πίστεψαν καί ἀποτέλεσαν τά μέλη τῆς πρώτης Ἐκκλησίας, ἦταν ἄνθρωποι τοῦ λαοῦ, φτωχοί καί ἀδύνατοι. Τό κίνημα τῶν Ἀποστόλων ἦταν κίνημα λαοῦ. Ἡ Ἐκκλησία μεγαλουργεῖ, ὅταν ἀγκαλιάζει τό λαό. Ἡ Ἐκκλησία λάμπει μέσα στή φτωχική φάτνη καί μέσα στίς κατακόμβες. Ὅταν κοσμικοί ἄρχοντες καί κοσμικές ἐξουσίες στηρίζουν τήν Ἐκκλησία, λάμπει ἴσως ἐξωτερικά, ἀλλά ζημιώνει ἐσωτερικά.
   Ἀλλά μήπως τό κίνημα τῶν Ἀποστόλων ἐπικράτησε γιατί βρῆκε κατάλληλες καί εὐνοϊκές συνθῆκες; Δυστυχῶς ὄχι! Ὅλα τά κοσμικά κινήματα ἐκμεταλλεύονται τίς εὐκαιρίες καί ἐπικρατοῦν. Τελείως τό ἀντίθετο συνέβη μέ τό κίνημα τῶν Ἀποστόλων.
   Οἱ συνθῆκες δυσμενέστατες. Ὅλοι οἱ ἄνεμοι φύσηξαν γιά νά σβήσουν τή φλόγα τῶν Ἀποστόλων. Ὅλα τά τσεκούρια τοῦ κόσμου χτύπησαν μέ μανία γιά νά ξεριζώσουν τό δένδρο τῆς Ἐκκλησίας.
   Ὅλες οἱ δυνάμεις τοῦ κόσμου συμμάχησαν γιά νά καταπνίξουν στό αἷμα τό Ἀποστολικό κίνημα. Ὁ διάβολος παρακολουθοῦσε καί ἔβλεπε ὅτι τό κράτος του κινδύνευε ἄμεσα, ἀπό τό κίνημα τῶν Ἀποστόλων, γι’ αὐτό καί ξεσήκωσε θύελλα ἐναντίον τους.
   Καί τό ἀποτέλεσμα:
   Ἄν τό κίνημα ἦταν ἀνθρώπινο, ἀφοῦ εἶχε σάν φορεῖς ἀγράμματους ψαρᾶδες, ἀφοῦ ἦταν ἀντιδημαγωγικό, ἀφοῦ ἔγινε δεκτό ἀπό ἄσημους ἀνθρώπους, ἀφοῦ πολεμήθηκε ἀπ’ ὅλες τίς δυνάμεις, θάπρεπε νά σβήσει «ἐν τῇ γενέσει του».
   Κι ὅμως δέν ἔσβησε.
   Νίκησε τούς ἐχθρούς. Καί, ὅπως ἀναφέραμε, τό πιό θαυμαστό ἦταν ὅτι μετέβαλε καί τούς ἐχθρούς σέ φί-λους, τούς διῶκτες σέ μέλη τῆς Ἐκκλησίας καί σέ μάρτυρες.
   Ἡ μάχη τοῦ Χριστιανισμοῦ δέν εἶναι γιά νά ἐξοντώσει τούς ἀντιπάλους, ἀλλά γιά νά τούς φέρει κοντά στόν Χριστό καί νά τούς ἁγιοποιήσει. Εἶναι κίνημα ἀγάπης.
   Τίθεται, λοιπόν, τό ἐρώτημα:
   Ποῦ ὀφείλεται αὐτό τό κατόρθωμα; Πῶς νίκησαν καί ἐπικράτησαν οἱ Ἀπόστολοι; Ἄς ἔρθουν οἱ ὑλιστές καί οἱ ἀντίχριστοι. Μποροῦν νά ἀμφισβητήσουν τό γεγονός; Ὁ Χριστιανισμός εἶναι μία πραγματικότητα πού λάμπει σάν τόν ἥλιο ἐδῶ καί 20 αἰῶνες. Αὐτό τό γεγονός δέν μποροῦν νά τό ἀρνηθοῦν ὅσα τυφλοπάνια καί γυαλιά ἡλίου ἄν φορέσουν. Καμιά ἀνθρώπινη ἑρμηνεία δέν μπορεῖ νά δοθεῖ, γιατί κανένας ἀνθρώπινος παράγοντας δέν συνέβαλε σ’ αὐτό.
   Ἀπομένει μόνο μία ἑρμηνεία: Τό θαῦμα! Καί εἶναι τό πιό δυνατό καί χειροπιαστό θαῦμα, πού δέν μπορεῖ κανένας νά τό ἀμφισβητήσει. Οἱ Ἀπόστολοι ἦταν ὁπλισμένοι μέ τό Πνεῦμα τό Ἅγιο καί μέ τήν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ. Δάνεισαν τήν ὕπαρξή τους στόν Θεό κι ἔτσι τό κίνημα ἐξαπλώθηκε παντοῦ, τό μήνυμα τοῦ Χριστοῦ μεταλαμπαδεύτηκε σ’ ὅλη τή γῆ.
   Σήμερα,  περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη ἐποχή, ἔχουμε ἀνάγκη Ἀποστόλων καί Ἱεραποστόλων.
   Δώδεκα ἐκεῖνοι ἄλλαξαν τόν κόσμο. Ἑκατομμύρια ἐμεῖς, τί κάνουμε;
   Ἀπόστολοι ἅγιοι πρεσβεύσατε στόν Κύριο, ὥστε ἡ φλόγα σας νά γίνει καί δική μας φλόγα. Ἡ δύναμή σας, δύναμή μας. Τό θαῦμα σας νά γίνει καί δικό μας θαῦμα, γιά νά ἐξαπλωθεῖ παντοῦ τό κράτος τοῦ Θεοῦ.


Εκτύπωση   Email