Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (17 Ἰουλίου)

7ἁγία μας Ἐκκλησία, σήμερα τιμᾶ μία ἡρωίδα. Ἄν καί ἡ σήμερα τιμωμένη ἁγία Μαρίνα agia marina 1ὑπῆρξε μιά νεαρή καί τρυφερή κόρη, ἕνα δεκαπεντάχρονο κορίτσι, ἔδωσε μάχες σκληρές καί πέτυχε νίκες θαυμαστές.
Μικρά παιδιά, ἐξωπλισμένα  μέ τήν δύναμη τοῦ Χριστοῦ, νικοῦν τούς ἰσχυρούς τῆς γῆς.
   Νεαρές παρθένες, ἀνδρειωμένες μέ τήν δύναμη τοῦ Χριστού, νικοῦν ἄνδρες ἰσχυρούς, καί ἀναδεικνύονται νικήτριες τοῦ μεγάλου ἀγώνα τῆς πίστεως.
   Τέτοια νικήτρια ήταν καί ἡ ἁγία Μαρίνα.
-Νίκησε τόν άπιστο πατέρα της, τόν Αἰδέσιο.
-Νίκησε τόν δυνατό έπαρχο, τόν Όλύβριο, ένα φοβερό ειδωλολατρικό θηρίο, πού ώρμησε πάνω της νά τήν φοβίσει γιά νά ἀλλαξοπιστήσει.
-Νίκησε ώπλισμένους στρατιώτες, πού είχαν αύστηρή διαταγή νά τήν βασανίσουν σκληρά.
-Νίκησε τόσες κολακευτικές και δελεαστικές προτάσεις.
-Νίκησε τόν φόβο τοῦ θανάτου.

-Νίκησε τά θέλγητρα της παρούσας ζωής.
-Νίκησε τόν ἴδιο τόν Σατανά, πού εμφανίστηκε μπροστά της σάν πυρφόρος δράκοντας. -Πάλαιψε μαζί του και τόν κατατρόπωσε.

   Κι όπως αύτοί πού αναδεικνύονται νικητές στό στάδιο, σέ διάφορα αγωνίσματα, στό τέλος στεφανώνονται μέ δάφνινο στεφάνι, έτσι στεφανώνεται καί ή μεγάλη ηρωίδα της πίστεώς μας, ή ἁγία Μαρίνα. Στήν εικόνα της βλέπουμε ένα φωτοστέφανο γύρω άπ' τό κεφάλι της. Είναι τό φωτιστέφανο, πού έχουν όλοι οί άγιοι της 'Εκκλησίας μας. Σ' ένα τροπάριο τής έορτής της σημειώνεται: «Στέφος τής νίκης έπάξιον άπείληφας, Μαρίνα καλλιπάρθενε».
   Άλλά εκτός άπό τό γενικό αύτό στεφάνι τής αιώνιας δόξας, πού όλοι οί άγιοι παίρνουν στόν ούρανό, ή αγία Μαρίνα άξιώθηκε, καί όταν άκόμη ήταν στή γή, νά στεφανωθεῖ καί μέ ἄλλα στεφάνια.
   Τό πρώτο, είναι τό στεφάνι τής ομολογίας.
   Έμεῖς σήμερα, χωρίς νά κινδυνεύει ή ζωή μας, ντρεπόμαστε νά κάνουμε τό σημείο τοῦ Σταυροῦ μπροστά σέ άλλους, πού λέγονται κι αύτοί χριστιανοί. Ντρεπόμαστε νά μιλήσουμε δημόσια γιά τήν πίστη μας στόν Χριστό.
   Κι ἐκείνη! Μικρή κοπέλλα μπροστά σέ άρχοντες καί ηγεμόνες δέν ντράπηκε οὔτε δείλιασε νά όμολογήσει τήν πίστη της.
   Τήν συνέλαβαν καί τήν ώδήγησαν σε ειδωλολατρικό ναό, κατά τήν διάρκεια μεγάλης ειδωλολατρικής εορτής. Όλοι έπεσαν καί προσκύνησαν τά είδωλα. Όλοι προσήλθαν καί πρόσφεραν θυσία στόν βωμό τών ειδώλων. Ή Μαρίνα είναι ή μόνη, πού στέκει άλύγιστη.
   Τήν ἀπειλοῦν, ότι θά τήν βασανίσουν σκληρά καί τελικά θά τήν θανατώσουν. Άλλά ή παρθένος κόρη μένει άλύγιστη, άκαμπτη. Κι όχι μόνο αύτό, άνοίγει καί τό στόμα της καί μιλάει μέ θάρρος.
   Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μαρίνα, έλα νά δεῖς ἐμᾶς τούς σημερινούς χριστιανούς, πόσο καιροσκόποι έχουμε γίνει. Πόσες φορές καθημερινά άρνούμαστε τόν Χριστό! Δίπλα μας άκοῦμε νά βλασφημούν τό ὑπερύμνητο όνομα τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτήρα μας Ιησοῦ Χριστοῦ, κι ἐμεῖς σιωποῦμε. Δίπλα μας οἱ άνθρωποι τοῦ κόσμου προκαλούν μέ τήν άσέβειά τους, κι ἐμεῖς έχουμε τό στόμα μας κλειστό. Δέν ομολογοῦμε τήν πίστη μας.
   Λίγοι, έλάχιστοι, στις μέρες μας μπορούν νά λάβουν τό στεφάνι της ομολογίας.
   Δεύτερο εῖναι τό στεφάνι τοῦ μαρτυρίου
   Ρίγη συγκινήσεως αισθάνεται κανείς, όταν διαβάζει ἤ άκούει ότι ένα δεκαπεντάχρονο κο-ρίτσι βασανίστηκε τόσο σκληρά!
   Της ξέσχισαν τις σάρκες. Τή ράβδισαν σκληρά. Τήν ώδήγηοαν στή φυλακή. Τήν έρριξαν σέ βαρέλι μέ ζεματιστό νερό. Καί τέλος της άπέκοψαν τό κεφάλι.
   Τό άγνό νεανικό της αίμα πότισε τήν γή. Ἔχυσε τό αίμα της γιά τόν Νυμφίο Χριστό.

  Ύστερα άπό τά δύο στεφάνια πού αναφέραμε, τής ομολογίας, καί τοῦ μαρτυρίου, ήταν φυσικό νά λάβει και ένα τρίτο στεφάνι,τό στεφάνι της θαυματουργίας. Κι όσο ζούσε στήν γή, βλέπουμε στήν ζωή της θαύματα, άλλά και τώρα πού άγάλλεται στούς ούρανούς, μέ τήν μεσιτεία της, γίνονται πολλά θαύματα.
   Πολλοί προστρέχουν στην άγία Μαρίνα, τιμούν ιδιαίτερα τήν μνήμη της, προσεύχονται μέ δάκρυα μπροστά στήν εικόνα της, και ζητούν κάποιο θαύμα. Κι έμεῖς ένα θαύμα νά τῆς ζητήσουμε νά κάνει μέ τήν ιδιαίτερη χάρι, πού έχει λάβει άπό τόν Θεό. Νά σώσει τήν πατρίδα μας. Νά λυπηθεῖ ὅλους τούς  ἕλληνες. Νέα ὕπαρξη, όπως ήταν, νά κάνει τό θαῦμα της στούς νέους και τις νέες τῆς εποχῆς μας.
   Ή διαφθορά έχει ἐξαπλωθεῖ παντοῦ. Ή άκολασία τείνει νά μολύνει τά πάντα.
   Δέν περνᾶμε οἰκονομική κρίση, ἀλλά ἠθική κρίση.
-Ἔχουν βαλθεῖ νὰ ἐκθεμελιώσουν τὰ πάντα.
-Ἡ Πίστη βάλλεται. Η βλασφημία του Θεοῦ από Έλληνες και Ελληνίδες,  εἶναι τόσο συχνή, όσο συχνά αναπνέουμε. Βλασφημία παντοῦ. Και μέσα στη Βουλή των Ελλήνων! Η ίδια η Ελληνική Πολιτεία ξηλώνει όλα τα θρησκευτικά σύμβολα από δημόσιους χώρους.Κάτω, λοιπόν, ὁ Σταυρός. Κάτω οἱ εἰκόνες.
-Ἡ Ἐκκλησία πολεμεῖται καὶ συκοφαντεῖται.
-Οἱ ἠθικὲς ἀρχές, καί οἱ πνευματικές ἀξίες περιφρονοῦνται καὶ λοιδοροῦνται.
-Ἡ φιλοπατρία χαρακτηρίζεται ἐθνικισμός, ρατσισμός.
-Ἡ ἱστορία αλλοιώνεται, πλαστογραφεῖται.
-Ή γλώσσα φθείρεται, νοθεύεται.
-Ἡ οἰκογένεια ὑπονομεύεται. Το Μυστήριο του Γάμου πολεμεῖτε. Τώρα έχουμε ἐκτός ἀπό τόν πολιτικό γάμο, τό σύμφωνο κοινῆς συμβίωσης  καί τόν γάμο τῶν ὁμοφυλόφιλων.
   Αυτό σημαίνει διάλυση τῆς οικογένειας.
-Οἱ αἱρετικοὶ ἔχουν κατέλθει στὸ πεζοδρόμιο. Οἱ μάρτυρες τοῦ Ἱεχωβᾶ «ὀργώνουν» τήν Ἑλλάδα ἄφοβα μέ τίς «εὐλογίες» τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας καί τῆς Εὑρώπης
-Οἱ ἔμποροι λευκοῦ θανάτου πολιορκοῦν καὶ τὰ δημοτικὰ σχολεῖα.
-Ἐν γνώσει ἤ ἐν ἄγνοια οἱ ἄρχοντές μας ὑπηρετοῦν τὰ σχέδια ξένων κέντρων γιὰ τὸν ἀφελληνισμό της Χώρας μας καί γιὰ τὸν ἀκρωτηριασμό της Πατρίδος μας.
-Να πᾶμε στην Ἑλληνική νεολαία; Ἐκεῖ πιά δέν ὑπάρχει ἱερό καί ὅσιο.
   Ποιός έκανε ἔτσι τά Ἑλληνόπουλα; Οι κυβερνῶντες αυτόν τον τόπο, με την άθρησκη παιδεία και την αποξένωση των παιδιών από την ένδοξη ελληνική ιστορία μας.
Αυτή η ηθική κατάντια έφερε την σημερινή οικονομική κρίση!Μποροῦμε νὰ μένουμε ἀδρανεῖς;
   Τί πρέπει να γίνει;
   Είναι εὐκολονόητο. Πίσω ὁλοταχῶς. Πίσω, στις ηθικές αξίες! Πίσω, ἐπιστροφή στόν Θεό! Νά διακηρύξουμε καί νά ὁμολογήσουμε, ὅπως καί ἡ ἁγία Μαρίνα, ὅτι εἴμαστε Ἕλληνες καί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Ἀλλιῶς θα χάσουμε την ἐλευθερία μας, ἀλλά θά χάσουμε καί τήν πατρίδα μας.


Εκτύπωση   Email