ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ

stayros se simaia

 «Οὐρανὸς πολύφωτος ἡ Ἐκκλησία ἀνεδείχθη,
ἅπαντας φωταγωγοῦσα τοὺς πιστούς».

7 Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν εἶναι μία ἀφηρημένη ἰδέα. Εἶναι ἕνας ζωντανός ὀργανισμός, πού περιλαμβάνει ἕνα σύνολο ἀνθρώπων μέ κοινή πίστη καί ζωή. Ἐκκλησία εἶναι ὁ λαός τοῦ Θεοῦ, πού ἁπλώνεται στόν χῶρο καί στόν χρόνο καί πού ἀγωνίζεται γιά τήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἐκκλησία εἴμαστε ὅλοι ἐμεῖς, ὅλοι ὅσοι μέ ἐπικεφαλής τούς Ἐπισκόπους καί τούς ἄλλους κληρικούς διατηροῦμε ἀνόθευτο καί ἀκέραιο τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Ἐκκλησία εἶναι τό μυστήριο τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ στόν κόσμο.

Ἀπό τά πρῶτα ἀκόμη βήματά της ἡ χριστιανική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀντιμετώπισε τό σκληρό καί ἀδυσώπητο πόλεμο τῶν ἐχθρῶν της.
Κρατώντας στό χέρι πότε τό μαστίγιο,  πότε τό  γιαταγάνι, πότε τήν κρεμάλα   καί πότε τόν κοντυλοφόρο, ἐξεστράτευσαν ἐναντίον της μέ πάθος φοβερό. Κι αὐτό ὄχι μόνο στούς πρώτους αἰῶνες, ἀλλά καί ἀργότερα, μέχρι καί σήμερα. Μιά πληθώρα ἀνθρώπων, ἄλλοι ἀπό συμφέρον καί ἄλλοι λόγω τῆς ἰδεολογίας τους, πολέμησαν μέ λύσσα τήν πίστη μας. Τά μέσα πού χρησιμοποίησαν μπορεῖ στό πέρασμα τῶν αἰώνων νά ἄλλαξαν, ὁ σκοπός τους ὅμως μένει πάντα ὁ ἴδιος: Νά ξεθεμελιώσουν τήν πίστη ἀπό τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων καί νά τήν ἐξαφανίσουν ἀπό τό πρόσωπο τῆς γῆς.
Στίς ἀλλεπάλληλες ἐπιθέσεις τῶν ἐχθρῶν της, ἡ Ἐκκλησία προέβαλλε κάθε νόμιμο, δίκαιο καί ὀρθό μέσο, χωρίς ποτέ νά χρησιμοποιήσει βία.
Ἔτσι, λοιπόν, ἐνῶ τό δέντρο της κοκκίνιζε ἀπό τό αἷμα τῶν μαρτύρων της, οἱ ὁποῖοι θεληματικά προσφέρθηκαν νά θυσιαστοῦν γι’ αὐτήν, ἀπό τό ἄλλο μέρος μέ ἀδιάσειστα καί ἀκλόνητα θεολογικά, λογικά καί ἱστορικά ἐπιχειρήματα κατάφερε νά ἀντιμετωπίσει καί νά ἐξολοθρεύσει κάθε πλάνη καί συκοφαντία πού συστηματικά καί μεθοδικά ἐκτόξευσαν ἐναντίον της.
Καί ἡ μάχη συνεχίζεται. Ποτέ δέν ἔλλειψαν οἱ ἀντίπαλοι, μέ τήν διαφορά πώς ἐνῶ αὐτοί ἀλλάζουν κάθε ἐποχή, τά μέσα καί τά ἐπιχειρήματά τους παραμένουν βασικά τά ἴδια.
Ἁπλά πιπιλίζουν τήν ἴδια καραμέλα, ἐπαναλαμβάνουν τά ἴδια πού ἔλεγαν καί οἱ παλαιοί ἐχθροί καί πολέμιοι τῆς Ἐκκλησίας, γιατί δέν ἔχουν τίποτα τό καινούργιο καί οὐσιῶδες νά παρουσιάσουν.
Ἀλλά δέν εἶναι ἐδῶ ἡ οὐσία. Ἡ οὐσία βρίσκεται στό γεγονός ὅτι ἡ Ἐκκλησία, ἐνῶ πολεμήθηκε τόσο σκληρά καί ἐξακολουθεῖ καί σήμερα νά πολεμᾶται, ὡστόσο ποτέ δέν ἔχασε τήν δόξα της καί δέν σταμάτησε τόν δρόμο της. Ἀντίθετα, ὅσο πολεμᾶται, τόσο  φουντώνει  καί ὅσο διώκεται, τόσο δυναμώνει. Ἔτσι ἡ Ἐκκλησία παραμένει ἀήττητη καί αἰώνια. Αὐτό βέβαια ὀφείλεται ἀποκλειστικά καί μόνο στήν Θεϊκή της προέλευση. Ὁ Κύριός μας τό εἶχε δηλώσει κατηγορηματικά, ὅταν ἔλεγε πώς «καὶ πύλαι Ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς».
– Ποῦ εἶναι οἱ Ἠρῶδες;
– Ποῦ εἶναι οἱ Ἑβραῖοι;
– Ποῦ εἶναι οἱ Νέρωνες, οἱ Διοκλητιανοί καί οἱ Ρωμαῖοι;
– Ποῦ εἶναι ὁ Ἄρειος καί ὁ Ἰουλιανός ὁ παραβάτης;
– Ποῦ εἶναι οἱ ἀλλόπιστοι καί αἱμοβόροι Γενίτσαροι;
– Ποῦ εἶναι ὁ Λένιν, ὁ Στάλιν καί ὁ Μάρξ;
– Ποῦ εἶναι ὁ ἄθεος Κομμουνισμός μέ τά ὁλοκληρωτικά καθεστῶτα;
– Ποῦ εἶναι οἱ κομιτατζῆδες καί συμμορῖτες Βούλγαροι;
Ἐξαφανίστηκαν, ὅπως σπάζουν καί χάνονται οἱ σαπουνόφουσκες ἀπό τό ἐλαφρύ φύσημα τοῦ ἀέρα.
Ὁ ἱερός Χρυσόστομος, βλέποντας αὐτή τήν ἀλήθεια, διακηρύττει:
«Ἐκκλησίας οὐδέν ἴσον. Πόσοι πολέμησαν τήν Ἐκκλησίαν; Καί οἱ πολεμήσαντες ἀπώλοντο, αὕτη δέ ὑπέρ τόν οὐρανόν ἀναβέβηκεν. Τοιοῦτον μέγεθος ἔχει ἡ Ἐκκλησία. Πολεμουμένη νικᾷ. Κλυδωνίζεται, ἀλλ’ οὐ καταποντίζεται. Παλαίει, ἀλλ’ οὐχ ἡττᾶται».
Αὐτό εἶναι τό θαῦμα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Οἱ πολέμιοι ὅμως δέν θά λείψουν ποτέ. Τά ὅπλα τους δέν θά λιγοστέψουν.
Παράλληλα ὅμως δέν θά σταματήσουν καί τά ἐσωτερικά σκάνδαλα τῆς Ἐκκλησίας γιά νά δίνουν καί αὐτά μέ τήν σειρά τους τροφή στήν μανία τῶν διωκτῶν. Δῆθεν πιστοί καί ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας, θά ἐξακολουθήσουν νά τήν προδίδουν καί νά τήν κακοποιοῦν.
Πρόσφατο παράδειγμα ἡ συγκληθεῖσα Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος στήν Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία Κρήτης στό Κολυμβάρι Χανίων. Ἐνῶ ἡ Ὀρθοδοξία μας βρίσκεται σέ ἀσφυκτικό κλοιό ἀπό τούς ἐξωτερικούς της ἐχθρούς πού ζητοῦν νά τήν ἀφανίσουν, οἱ ἐντός τοῦ κλοιοῦ ἀναλίσκονται, τρώγονται και διασταυρώνουν τά ξίφη τους στό ἄν ἦταν Ἁγία καί Μεγάλη. «Τῶν οἰκιῶν ὑμῶν ἐμπιπραμένων ὑμεῖς ἄδετε».  Δηλαδή, ἐνῶ τά σπίτια σας καίγονται ἐσεῖς τραγουδᾶτε». Ἡ φράση αὐτή Χρησιμοποιεῖται εἰρωνικά γιά ἐκείνους πού ἐφησυχάζουν ἤ ἀσχολοῦνται μέ ἀσήμαντα θέματα, ἐνῶ ἔχουν πολύ σοβαρά ζητήματα νά ἀντιμετωπίσουν, ἤ καί ἀκόμα ὅταν οἱ δομές πού ἐξασφαλίζουν τήν ὕπαρξή τους κινδυνεύουν. Αἴσωπε ποῦ εἶσαι ;
Νά, λοιπόν, τί λέγει γιά ὅλους αὐτούς ὁ ἱερός Χρυσόστομος.
«...Τώρα ὅμως μπορεῖ νά δεῖ κανείς νά γίνονται στούς Κληρικούς πειράγματα καί προσβολές ὄχι τόσο ἀπό τούς ἀπίστους, ὅσα ἀπ’ αὐτούς πού φαίνονται ὅτι εἶναι πιστοί καί βρίσκονται μαζί μας.
Γι’ αὐτό, λοιπόν, σᾶς ἱκετεύω καί σᾶς συμβουλεύω καί σᾶς παρακαλῶ νά ἐγκαταλείψετε τήν κακή αὐτή συνήθεια. Γιατί τούς Ἱερεῖς, ὅταν τούς κακολογοῦμε, δέν θά τούς βλάψουμε καθόλου, ὄχι μόνο ἄν τά λεγόμενα εἶναι ψεύτικα, ἀλλά καί ἄν ἀκόμα εἶναι ἀληθινά.
Καί ὅταν κατηγορεῖς τόν Πνευματικό πατέρα, θεωρεῖς τόν ἑαυτό σου ἄξιο νά περάσει τά πρόθυρα τοῦ Ναοῦ;
Ἄν, λοιπόν, αὐτοί πού κακολογοῦν τόν πατέρα ἤ τήν μητέρα τους καταλήγουν σέ θάνατο, ποιά τιμωρία θά ἀξίζει ἐκεῖνος πού τολμάει νά κακολογεῖ τόν Ἱερέα, πού εἶναι πολύ πιό ἀναγκαῖος καί καλύτερος ἀπό τούς γονεῖς του;
Καί δέν φοβᾶται μήπως ἀνοίξει ἡ γῆ καί τόν ἀφανίσει ἐντελῶς ἤ πέσει κεραυνός ἀπό τόν οὐρανό καί κατακάψει τήν γλώσσα πού κατηγορεῖ;».
Ἡ Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου, θά μένει αἰώνια στήν θέση της καί θά ξεπερνᾶ τίς κρίσεις. Οἱ ἄνθρωποι θά ἔρχονται καί θά παρέρχονται, ἐνῶ αὐτή θά συνεχίζει τήν αἰώνια πορεία της, πού εἶναι ἡ σωτηρία τοῦ κόσμου. Ὁ τελικός θρίαμβος θά εἶναι δικός της.
Δυστυχῶς ὅμως γιατί στίς μέρες μας, σκοτεινές δυνάμεις πού προέρχονται ἀπό κέντρα ἐξωτερικά καί ἐσωτερικά, ξένες πρός τήν ἰδιοσυγκρασία καί τήν παράδοση τοῦ Ἔθνους μας, προσπαθοῦν νά ἀφανίσουν τήν Ἑλλάδα καί τήν Ὀρθοδοξία.
Δηλαδή, νά σβήσει ἡ Ὀρθοδοξία, νά ἐνταχθοῦμε στό κράτος τοῦ διαβόλου καί νά ἀφανισθεῖ ὁ Ἑλληνισμός.
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία γιά τήν Ἑλλάδα, ἀγαπητοί μου, δέν εἶναι εἶδος πολυτελείας. Εἶναι ἡ ζωή καί ἡ ψυχή της. Γι’ αὐτό ὅσοι πολεμοῦν τήν Ἐκκλησία, πολεμοῦν καί τό Ἔθνος, μάχονται τόν λαό. Ἄλλωστε αὐτό διακήρυξαν καί τά πρῶτα συντάγματα τῆς Ἑλλάδας στήν Τροιζήνα καί στό Ναύπλιο: «Ἕλληνες εἶναι μόνον, ὅσοι ἀπ’ αὐτούς πού ζοῦν στήν Ἑλλλάδα πιστεύουν στόν Χριστό».
Καί ὁ πόλεμος αὐτός σήμερα δέν γίνεται κρυφά, ἀλλά φανερά καί ἐπιδεικτικά καί μέ δόλια μέσα.Ἔχουν βαλθεῖ νά ἐκθεμελιώσουν τά πάντα.
- Ἡ Πίστη βάλλεται.
- Ἡ Ἐκκλησία πολεμεῖται καί συκοφαντεῖται.
-  Οἱ  ἠθικές ἀρχές, καί οἱ πνευματικές ἄξιες περιφρονοῦνται καί λοιδοροῦνται.
- Ἡ φιλοπατρία χαρακτηρίζεται ἐθνικισμός, ρατσισμός.
- Ἡ ἱστορία ἀλλοιώνεται, πλαστογραφεῖται.
- Ἡ γλώσσα φθείρεται, νοθεύεται.
- Ἡ οἰκογένεια ὑπονομεύεται. Ἡ ὁμοφυλία  θριαμβεύει.
- Οἱ αἱρετικοί ἔχουν κατέλθει στό πεζοδρόμιο.
- Οἱ ἔμποροι λευκοῦ θανάτου πολιορκοῦν καί τά Δημοτικά σχολεῖα.
- Ἡ παιδεία καί ἡ ἐκπαίδευση βρίσκονται σέ ἐξαθλίωση.
-Τώρα τελευταία  ἔχουμε καί τό φαινόμενο «ἀντιεξουσιαστές», πού νομίζουν ὅτι βεβηλώνοντας τίς λατρευτικές μας συνάξεις θά δώσουν χτύπημα στήν ἐξουσία. Γι' αὐτούς, ἀφοῦ κανένας δέν πέτυχε νά τούς ἐμπνεύσει σεβασμό γιά ὁτιδήποτε στήν ζωή τους, μόνο τήν λύπη μας διατυπώνουμε, λέγοντάς τους: «Εἶστε ἡ ἀποτυχία μας. Ἡ ἀποτυχία μας ὡς οἰκογένειας, ὡς σχολείου, ὡς κοινωνίας, ὡς δημοκρατίας».
-Ἀφοῦ ἡ κυβέρνηση ἔλυσε ὅλα τά  πρόβλημα τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους τώρα μέ στόχο δῆθεν τήν πλήρη κατοχύρωση τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἔκφρασης, τό ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ὑλοποιεῖ  τήν πρόθεσή του, νά προχωρήσει στήν ἀποποινικοποίηση τοῦ ἐγκλήματος τῆς βλασφημίας. Τό «μήν βλασφημεῖτε τά Θεῖα» ἀντικαθίσταται μέ τό «βλασφημεῖτε τά Θεῖα».  Ἀφοῦ  ρημάξατε   τά πάντα, γκρεμίσατε τά πάντα τώρα ἦρθε ἡ  ὥρα νά γκρεμίσετε καί τόν Θεό. Ἡ λέξη «Βαβέλ» σᾶς  θυμίζει κάτι; Ξέχασα ἐσεῖς δέν ἔχετε Θεό. Σίγουρα ὅμως θά θυμᾶστε ὅτι καί κάποιος  ἄλλος ἤθελε νά πάρει τήν ἐκκλησιαστική περιουσία. Ποῦ εἶναι;
Ἐν γνώσει ἤ ἐν ἀγνοία οἱ ἄρχοντές  μας ὑπηρετοῦν τά σχέδια ξένων κέντρων γιά τόν ἀφελληνισμό τῆς Χώρας μας, γιά τόν ἀκρωτηριασμό τῆς Πατρίδας μας. Μποροῦμε νά μένουμε ἀδρανεῖς;
Περπατώντας σέ κεντρικούς δρόμους ἑλληνικῆς μεγαλούπολης, ἔχεις τήν αἴσθηση ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν βουλιάξει στόν μικρό ἀτομικό τους δυστυχισμένο κόσμο καί παρά τά μεγάλα προβλήματά τους ἔχουν ἀπομονωθεῖ καί στέκονται ἀνίκανοι νά ἀντιδράσουν. Ἀνάμεσά τους ὑπάρχουν καί οἱ «προκλητικοί», αὐτοί πού  δέν τούς καίγεται καρφί ἄν καεῖ ὁ διπλανός τους, ἄν καεῖ καί καταστραφεῖ ἡ χώρα, ἄλλωστε συνήθως τά συμφέροντά τους εἶναι «ἀλλοῦ».  Εἶναι αὐτοί πού στηρίζουν τό προδοτικό καί ἀνθελληνικό πολιτικό σύστημα, ὑπακούοντας στούς διεθνεῖς πάτρωνές του, τό ὁποῖο ἔχει βαλθεῖ νά σβήσει ἀπό τόν χάρτη τόν Ἑλληνισμό καί τήν Ὀρθοδοξία.
Αὐτή εἶναι ἡ Ἑλλάδα τῆς ὁποίας ζοῦμε τά καθημερινά της μαρτύρια. Δέν μᾶς ἐνδιαφέρει τίποτα ἄλλο παρά μόνο ἡ κατανάλωση, ἡ φιγούρα  καί μιά ἠλίθια ἐπίδειξη.  Πόσο ἀποβλάκωση καί ἀποχαύνωση μᾶς ἔχει τυφλώσει καί μᾶς πηγαίνει στήν καταστροφή.
Ὁ καθένας μας κοιτάζει μόνο τόν ἑαυτό του καί ἄς χαθοῦν ὅλοι οἱ ἄλλοι, ἀλλά ἔτσι χάνεται καί ἡ χώρα καί στό τέλος καί ἐμεῖς οἱ ἴδιοι. Πότε θά συνέλθουμε καί θά ἀντιδράσουμε σέ ὅλη αὐτή τήν λαίλαπα; Ποῦ εἶσαι Μακρυγιάννη! Πολέμησες γιά νά ἔχουν οἱ Νεοέλληνες σκουλαρίκια στό πρόσωπό τους καί νά γεμίζουν μέ διαβολικά τατουάζ τά χέρια τους ἀντί μέ αὐτά  νά προσεύχονται καί νά ἀγωνίζονται γιά τήν σύγχρονη ἀπελευθέρωσή μας; Ἀλήθεια τί ἄλλο νά πάθουμε γιά νά καταλάβουμε  τί μᾶς γίνεται; Τί ἄλλο θά μᾶς κάνουν γιά νά καταλάβουμε ὅτι ἄν δέν κινηθοῦμε, ἄν δέν κινηθοῦν ὅσοι ἔχουν ἐπίγνωση τοῦ τί ἔρχεται, αὐτή ἡ χώρα σέ λίγα χρόνια θά εἶναι ἱστορικό παρελθόν;  Αὐτή ἡ τύχη μᾶς  ἀξίζει; Νά λέμε ξανά καί ξανά,  «Ὡς πότε θά ἔρθει ἡ ἄνοιξη ραγιάδες,  ραγιάδες;».
Ἄν δέν ἀντιδράσουμε ἐμεῖς θά σηκωθοῦν οἱ πρόγονοί μας ἀπό τούς τάφους. Ἐκεῖνοι ὑπέφεραν τόσα γιά τήν πατρίδα καί ἐμεῖς τί κάνουμε γι' αὐτήν; Ἡ Ἑλλάδα, ἡ Ὀρθοδοξία μέ τήν Παράδοσή της, τούς Ἁγίους καί τούς ἥρωές της, νά πολεμεῖται ἀπό τούς ἴδιους τούς Ἕλληνες καί ἐμεῖς νά μήν μιλᾶμε! Εἶναι φοβερό!  Ἔχουμε, λοιπόν, τώρα τήν εὐκαιρία νά ἀποδείξουμε ὅτι ὄντως θέλουμε κάτι ριζικά νά ἀλλάξει στήν Πατρίδα μας. Τήν Πατρίδα τῶν ἡρώων καί τῶν ἁγίων Μαρτύρων!
Χριστιανοί, ξυπνῆστε!
Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες Χριστιανοί, ξυπνῆστε! Τό κακό παίρνει διαστάσεις μεγάλες. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πολεμᾶται κρυφά καί φανερά. Ἡ οἰκογένεια ξεθεμελιώνεται. Οἱ νόμοι τοῦ Θεοῦ καταπατοῦνται ἀπό τούς ἀνθρώπινους νόμους. Στά Ὀρθόδοξα ἑλληνόπουλα διδάσκεται ἡ ἀθεΐα καί ὁ μαρξισμός.
Σέ λίγα χρόνια, ἄν δέν θελήσουν νά προσέξουν οἱ ἁρμόδιοι καί οἱ ὑπεύθυνοι, δηλαδή ἐμεῖς, θά ἐξαπολύονται νέοι γενίτσαροι, πού θά βασανίζουν τούς γονεῖς, θά βεβηλώνουν τίς Ἐκκλησίες καί θά ἐχθρεύονται τό Ἔθνος.
Λαέ τοῦ Θεοῦ, ξύπνα! Ἡ ἀπάθεια καί ἡ ἀδιαφορία εἶναι ἔγκλημα. Ἡ Ὀρθοδοξία βάλλεται. Ὁ ἐχθρός δέν εἶναι πρό τῶν πυλῶν, ἀλλά εἶναι μέσα στά τείχη.
Ἄν δέν ἀλλάξουμε ἔγκαιρα γραμμή πλεύσεως, ἴσως στά προσεχῆ χρόνια δέν θά ὑπάρχει Ὀρθόδοξο Ἑλληνικό Ἔθνος. Πνευματικά θά ἔχει φθαρεῖ, θά ἔχει αὐτοκτονήσει. Καί ἴσως... δέν θά ὑπάρχει καί γεωγραφικός χῶρος πού θά λέγεται Ἑλλάδα. Ἡ Ὀρθοδοξία δέν θά χαθεῖ· θά βρεῖ ἄλλες χῶρες. Τό Ἔθνος ὅμως χωρίς τήν Ὀρθοδοξία θά χαθεῖ.
Ὅσοι δέν πιστεύουν στόν Θεό δέν εἶναι Ἕλληνες, κι ὅσοι δέν εἶναι Ἕλληνες νά φύγουν ἀπό τήν Ἑλλάδα. Τί θέλετε; Ἐπειδή ἐσεῖς, πού συγκεντρώνετε μέ δυσκολία συνολικά τό 30% (ἡ μειονότητα) ἔχετε  κομμένη τήν οὐρά σας,  ὅπως ἡ ἀλεπού, σύμφωνα μέ τόν μύθο τοῦ Αἰσώπου, νά κόψουμε καί ὅλοι ἐμεῖς τήν οὐρά μας τό 70% (ἡ πλειονότητα), γιά νά σᾶς μοιάσουμε, γιά νά μήν ξεχωρίζουμε; Κάντε μεγάλο λάθος.
Ἐμεῖς, οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες Χριστιανοί, θά ἀνορθώσουμε τό πνευματικό μας ἀνάστημα καί θά ἀναφωνήσουμε μ’ ἕνα στόμα, σ’ ὅλους τούς διανοούμενους καλαμαράδες καί κουλτουριάρηδες, τούς ἄθεους μαρξιστές, τούς «ἀντιεξουσιαστές» καί τούς ἑβραιομασώνους - χιλιαστές:
– Κάτω τά χέρια σας ἀπό τήν Πίστη καί τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
– Ἐδῶ λαός, πολύς λαός, Ὀρθόδοξος, Χριστιανικός.
– Στήν χώρα τῶν ἡρώων καί τῶν Ἁγίων, στήν αἱματοπότιστη τούτη γῆ τῶν Μαρτύρων, ὄχι, δέν περνᾶτε!
– Θά προτάξουμε τόν Σταυρό, τά Λείψανα τῶν Ἁγίων, τούς Ναούς καί τά Μοναστήρια, θά προσφέρουμε ἀκόμη καί τήν ζωή μας «εἰς μαρτύρον ἀληθείας καί Πίστεως», γιά νά ὑπενθυμίσουμε ὅτι ἡ χώρα αὐτή, 2.016 χρόνια τώρα, φέρει σφραγίδα Χριστιανική. Ὅ,τι ἱερώτερο μᾶς κληροδότησαν οἱ πρόγονοί μας: τήν Ὀρθοδοξία καί τήν Ἑλλάδα μας, δέν τά πουλᾶμε, δέν τά πετᾶμε.
Ἀκοῦστέ το καλά, σύγχρονοι «εἰδωλολάτρες».
ΟΧΙ, δέν θά περάσετε.


Εκτύπωση   Email