Μέγα Ὡρολόγιο

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ έν ταίς Κυριακαίς 

ΜΙΚΡΟΝ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ - ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ

Καθημερινά - Κυριακή - Σάββατον

ΩΡΕΣ

Πρώτη Τρίτη Έκτη Ενάτη

ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Πρώτη Τρίτη Έκτη Ενάτη Άλλη

ΜΕΣΩΡΙΑ ΤΩΝ ΩΡΩΝ

Πρώτη Τρίτη Έκτη Ενάτη

ΟΡΘΡΟΣ

Καθημερινά Κυριακή

Τεσσαρακοστή  ΤΥΠΙΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Χρυσοστόμου Καθ' ημέραν

Χρυσοστόμου Κυριακή

Χρυσοστόμου Κυριακή μετά Διακόνου

Βασιλείου - Προηγιασμένη

Ιακώβου

ΤΑ ΛΟΙΠΑ

Ακάθιστος Ύμνος 1-4 - Ακάθιστος Ύμνος 5 - Στάσεις

Μικρή Παράκληση - Μεγάλη Παράκληση

Μικρή Παράκληση μετά Ιερέως

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ

 Πηγή: http://glt.xyz/

Εκτύπωση