Τρίτη
7 Δεκεμβρίου

Αμβροσίου επισκόπου Μεδιολάνων, Γερασίμου του ασκητού του εξ Ευβοίας

AgiografikaAnagnosmata

Anakoinoseis

Anakoinoseis

diahoristiko20
Top ploigisi
bottom ploigisi

Sevasmiotatos

bottom Eortologio

Dimiourgies

diahoristiko20

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Πρὸς  τοὺς Ὀρθοδόξους πιστοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σμύρνης, 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

     Προσευχόμενοι πρὸς τὸν ἰατρὸν τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων μας Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν νὰ ἐνισχύῃ ὅλους μας κατὰ τὰς δυσκόλους αὐτὰς ἡμέρας,μετὰ συνοχῆς καρδίας σᾶς πληροφοροῦμεν ὅτι συνῆλθον εἰς συνεδρίαν ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου οἱ Ἐνδημοῦντες εἰς Κωνσταντινούπολιν Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται τοῦ Θρόνου, σήμερον, 18 Μαρτίου 2020, πρὸς θεώρησιν τῆς καταστάσεως ἡ ὁποία ἐδημιουργήθη ἀπὸ τὴν πανδημίαν τοῦ κορονοϊοῦ ποὺ πλήττει καὶ τὴν Χώραν μας, καί, ληφθέντων ὑπ’ ὄψιν τῶν μέτρων ποὺ ἔλαβον αἱ Ἁρμόδιοι Ἀρχαὶ τῆς Ἐντίμου Πολιτείας μας διὰ τὸν περιορισμὸν τῆς ἐξαπλώσεως τοῦ ἰοῦ αὐτοῦ, ἀπεφασίσθη ἡ ἀναστολὴ τῆς τελέσεως Θείων Λειτουργιῶν καὶ Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν.

 

     Κατόπιν τούτων, σᾶς πληροφοροῦμεν ὅτι δὲν θὰ τελεσθοῦν Θεῖαι Λειτουργίαι καὶ Ἱεραὶ Ἀκολουθίαι εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Φωτεινῆς μέχρι νεωτέρας ἀποφάσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Εἰς περίπτωσιν ἐκτάκτου πνευματικῆς ἀνάγκης ,μπορεῖτε νὰ ἐπικοινωνῆτε πρὸς τὸν ἐφημέριον αὐτοῦ, Αἰδεσιμολογ. Πρωτοπρεσβύτερον π. Ἀθανάσιον Κατζιγκᾶν. Ὡς Ἐπίσκοπος καὶ Ποιμενάρχης σας, καλῶ ὅλους μας εἰς μετάνοιαν καὶ εἰς κοινὴν προσευχὴν κατὰ τὴν κρίσιμον αὐτὴν περίοδον, ἰδίως κατὰ τὰς ἡμέρας καὶ ὥρας τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καὶ Θείων Λειτουργιῶν ποὺ ματαιοῦνται λόγῳ ἀνωτέρας βίας, πρὸς τὸν ἐν Τριάδι Θεὸν διὰ τὴν ἐνίσχυσίν μας, μὲ τὴν ἰδιαιτέραν παράκλησιν νὰ κολοβώσῃ τὰς ἡμέρας τοῦ πειρασμοῦ καὶ νὰ δώσῃ ταχέως τὴν ἔκβασιν αὐτοῦ,τὸν ὁποῖον παρεχώρησεν εἰς ἡμᾶς, ἐκτὸς τῶν ἄλλων,καὶ διὰ νὰ ἀσκηθοῦμεν εἰς τὴν ἀρετὴν καὶ τὴν πίστιν.

     Εἴθε ἡ πνευματικὴ αὕτη ἄσκησις νὰ ὁδηγήσῃ ὅλους μας εἰς ἐπινίκιον στέφανον ἀγῶνος ἀρετῆς καὶ ἔτσι νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ προσκυνήσωμεν τὰ σεπτὰ Πάθη τοῦΚυρίου μας καὶ νὰ πανηγυρίσωμεν τὴν Λαμπροφόρον Ἀνάστασίν Του. Τέλος, παρακαλοῦμεν καὶ προτρεπόμεθα ὅλους σας νὰ προσευχηθοῦμε ἀπὸ κοινοῦ πρὸς τὸν Ἅγιον Χαραλάμπη, τὸν θαυματουργὸν καὶ ἰαματικόν, τὸν θεραπευτὴν τῶν λοιμωδῶν ἀσθενειῶν, ποὺ κατήγετο ἀπὸ τὴν πλησιόχωρον Μαγνησίαν (Manisa), νὰ μεσιτεύσῃ πρὸς Κύριον διὰ τὴν ταχεῖαν κατάπαυσιν τῆς νόσου. Μὲ τὴν διαβεβαίωσιν ὅτι, ὡς πάντοτε, ἰδιαιτέρως ὅμως κατὰ τὰς ἡμέρας αὐτάς, θὰ προσευχώμεθα δι’ ὅλους ἐσᾶς, τὸ μικρὸν ποίμνιον ποὺ ἐνεπιστεύθη εἰς ἡμᾶς ἡ Ἐκκλησία εἰς τὴν ἱστορικὴν Σμύρνην, διατελοῦμεν,διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης ὅλων σας


          Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Σμύρνης ΒαρθολομαῖοςΣμύρνη,
           18 Μαρτίου 2020

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ